Wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej

18 maja br., jak co roku w Domu Strażaka w Łące odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia „Wszyscy Razem”. Tegoroczne spotkanie miało jednak wyjątkowy charakter. W związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji, wybrany został zarząd w nowym składzie.

Po przywitaniu wszystkich członków stowarzyszenia i gości biorących udział w zebraniu, prowadzenie zebrania powierzono Bogumiłowi Boskowi. Powołano także komisję uchwał i wniosków, komisję skrutacyjną oraz komisję wyborczą.

Przewodnicząca Maria Kloc odczytała sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” w 2013 roku. Zwróciła przy tym szczególną uwagę na współpracę stowarzyszenia z Lokalną Grupą Działania „Eurogalicja”, czego efektem ma być m.in. planowana na ten rok publikacja na temat twórczości Józefa Rysia, miejscowego muzyka i artysty ludowego. Ponadto stowarzyszenie aktywnie angażuje się w życie łąckiej parafii, wspierając chociażby projekt renowacji zabytkowego ołtarza w kościele pw. św. Onufrego, jak również modernizację salki katechetycznej.

Przewodnicząca skierowała także słowa podziękowania pod adresem osób, które dotychczas w szczególny sposób angażowały się w działalność stowarzyszenia, zwłaszcza pani Urszuli Gancarz za prowadzenie księgowości.

W związku z nieobecnością Marii Ryś, sprawującej funkcję skarbnika, sprawozdanie finansowe przedstawił i dokładnie omówił Marek Kula. On także, jako członek komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie z działalności tejże komisji.

Następnie wszyscy członkowie biorący udział w zebraniu jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za rok 2013.

W kolejnej części zebrania dokonano wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej. W jawnym głosowaniu spośród wszystkich zebranych członków wyłoniono 9 osób celem ustanowienia zarządu oraz 3członków komisji rewizyjnej. Po krótkiej naradzie ukonstytuował się nowy zarząd w składzie:

  • przewodnicząca: Maria Kloc
  • zastępca przewodniczącego: Bogumił Bosek
  • sekretarz: Karol Bałanda
  • skarbnik: Marek Kula
  • członkowie: Wanda Mendrala, Agnieszka Szubrela, Danuta Bosek, Irena Bojda, Zofia Lęcznar.

Poza tym przydzielono także funkcje nowym członkom Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodnicząca: Urszula Ciasnocha
  • Zastępca przewodniczącego: Zbigniew Mendrala
  • Sekretarz: Piotr Smotryś

W dalszej części zebrania omówiono wolne wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia w najbliższym czasie. Spośród wszystkich propozycji najwięcej uwagi poświęcono takim tematom, jak: wycieczka mieszkańców Łąki do Wadowic, wprowadzenie jednolitych strojów dla członków stowarzyszenia, a także pomoc w zorganizowaniu kolejnego spotkania muzyków ludowych „Dolina Łącka”.

Po zakończeniu oficjalnej części zebrania odbyło się spotkanie przy kawie i symbolicznym poczęstunku.